rss search

Alba de Groria

line

“Se no abrente deste día poidéramos voar sobor da nosa terra e percorrela en todas direicións, abrangueríamos o portento dunha mañán única. […] por todas partes xurde unha alborada de groria.[…] ”

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
Alba de Groria 
Edición facsimil
Bos Aires, 25 de Xullo de 1945